หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับวีซ่านักเรียนและเตรียมเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี/บัณฑิตวิทยาลัยหรือวิทยาลัย และ/หรือหางานทำในและนอกประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนั้นยังเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ JLPT ระดับ N1 และ N2.
ปิดรับสมัครเข้าเรียนปีละ 2 ครั้ง
มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร เดือนที่เริ่มเรียน ระยะเวลาเรียน วันปิดรับสมัคร
หลักสูตรทั่วไป 2 ปี มษายน 2 ปี วันที่ 10 ตุลาคม ของปีก่อนหน้า
หลักสูตรทั่วไป 1 ปี 6 เดือน ตุลาคม 1 ปี 6 เดือน วันที่ 10 พฤษภาคม ของปีเดียวกัน

ตารางเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สัปดาห์ละ 5 วัน
ไม่มีเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือวันที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นวันหยุด

ช่วงเช้า 9:00-12:20 (มีระยะเวลาในการเรียน 180 นาที)
ช่วงบ่าย 13:10-16:30 (มีระยะเวลาในการเรียน 180 นาที)

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ปีแรก ค่าใช้จ่ายในการเรียน
หลักสูตร 2 ปี 1 ปี 6 เดือน
เข้าเรียนเมษายน เข้าเรียนตุลาคม
ค่าสมัครสอบ 21,000 21,000
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 54,000 54,000
 ค่าเทอม 592,000 592,000
ค่าทำกิจกรรม 30,000 30,000
 ค่าบำรุงสถานที่ 30,000 30,000
ค่าสื่อการสอน 40,000 40,000
 การดูแลสุขภาพ 22,000 22,000
ปีแรก รวมทั้งสิ้น 789,000 789,000
ปีที่สอง ค่าใช้จ่ายในการเรียน
หลักสูตร 2 ปี 1 ปี 6 เดือน
เข้าเรียนเมษายน เข้าเรียนตุลาคม
ค่าเทอม 592,000 296,000
ค่าทำกิจกรรม 30,000 20,000
ค่าบำรุงสถานที่ 30,000 15,000
ค่าสื่อการสอน 40,000 20,000
 การดูแลสุขภาพ 22,000 17,000
ปีที่สอง รวมทั้งสิ้น 714,000 368,000

จำนวนเงินที่ระบุนี้เป็นเงินเยน เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดในการรับสมัคร”

ดาวน์โหลด ข้อกำหนดในการรับสมัคร